Bioróżnorodność
Bioróżnorodność w rolnictwie przyczynia się do zrównoważonej produkcji żywności poprzez ochronę różnorodności gatunków i ich siedlisk, zwłaszcza zapylaczy i korzystnych mikroorganizmów glebowych.

Bioróżnorodność jest kluczowa dla zrównoważonej produkcji rolniczej. W przeszłości, rolnictwo skupiało się na eliminacji różnorodności, co skutkowało utratą gatunków roślin i zwierząt. Ponadto ekspansja rolnictwa doprowadziła do zubożenia gatunkowego, wyrażającego się utratą siedlisk, wymieraniem gatunków i zmniejszaniem zróżnicowania genowego. W celu odwrócenia tego trendu, konieczne jest zwiększenie produktywności obszarów rolniczych, umożliwiając jednocześnie utrzymanie bioróżnorodności. Przyjazne dla owadów użytki rolne, charakteryzujące się mniejszą intensyfikacją, wpływają na zwiększoną produkcję żywności. Ochrona bioróżnorodności jest priorytetem programów rolnośrodowiskowych, a utrzymanie siedlisk dziko żyjących organizmów sprzyja ochronie plonów. Rolnictwo ponosi odpowiedzialność za zachowanie bioróżnorodności, co korzystnie wpływa na stabilność produkcji i kulturową tożsamość społeczności lokalnych.

Course Dashboard