Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami
Odpady powstające w gospodarstwie, do dalszego wykorzystania produkcyjnego

W rolnictwie powstają różne rodzaje odpadów, głównie organicznych, takich jak słoma, obornik czy odpady roślinne. Hierarchia postępowania z nimi obejmuje recykling organiczny, w którym odpady są przetwarzane na nawozy, pasze, materiały opałowe bądź biogaz. Produkty uboczne mogą być z powodzeniem wykorzystane w gospodarstwie, tworząc zamknięty cykl obiegu materii. Kluczowym jest korzystne wykorzystanie organicznych odpadów do poprawy żyzności gleby. Odpady roślinne mogą być kompostowane, a wynikający z tego nawóz organiczny używany w uprawie. W przypadku energetycznego wykorzystania odpadów fermentacja metanowa może generować biogaz i cenne nawozy, jednak wymaga to specjalistycznych instalacji i wiedzy. Recykling organiczny obejmuje także odpady zwierzęce, resztki spożywcze i inne materiały organiczne, które mogą być przetwarzane w biogazowniach czy kompostowniach.

Więcej lekcji z obszaru
Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Zapobieganie zdarzeniom towarzyszącym chemizacji rolnictwa

Nawozy chemiczne, zwłaszcza mineralne, stanowią istotny element chemizacji rolnictwa. Ich produkcja, transport, i stosowanie niosą za sobą potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Nawozy organiczne, z kolei, wykorzystują substancje odpadowe, ale nawet po procesie kompostowania mogą zawierać bakterie, wirusy i pasożyty. Ustawa o nawozach reguluje proces dopuszczenia nawozów do obrotu, wymagając przeprowadzenia określonych badań. Stosowanie nawozów mineralnych niesie ryzyko poparzeń i innych niebezpieczeństw zdrowotnych dla operatora, zwłaszcza przy kontaktach z mocno rozgrzanymi roztworami. Błędy w aplikacji nawozów mogą prowadzić do skażenia wód i gruntów. Pracownicy związani z obsługą tych substancji muszą być odpowiednio przeszkoleni, a szkolenia BHP odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu incydentom zagrażającym zdrowiu i środowisku.

Sprzęt do zabiegów ochrony roślin

Praca w rolnictwie niesie różne zagrożenia, zwłaszcza przy stosowaniu środków ochrony roślin. Wymaga to używania specjalnego sprzętu ochronnego, takiego jak maski, rękawice czy kombinezony. Zagrożenia pochodzą głównie ze stosowania toksycznych substancji, zarówno w stanie stężonym, jak i rozcieńczonym. Odpowiednia ochrona osobista jest kluczowa dla bezpieczeństwa pracowników rolniczych. Dodatkowo, wymagane jest prawidłowe użytkowanie i regularne badania techniczne sprzętu do stosowania środków ochrony roślin tak, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z przepisami stosowanie ŚOR.

Sprzęt do chemizacji. Paliwo, smary, oleje

Zasady przechowywania paliw reguluje rozporządzenie z 2007 r. – zbiorniki muszą być dwupłaszczowe, zakopane w ziemi lub ustawione na utwardzonej powierzchni. Wymagane są specjalne punkty tankowania i zabezpieczenia przed wyciekami. Przechowywanie olejów odpadowych wymaga spełnienia kryteriów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Substancje ropopochodne muszą być usuwane zgodnie z przepisami, a ich składowanie i przekazywanie podlegają specjalnym wymogom. Działania naprawcze i utylizację odpadów powinna przeprowadzać specjalistyczna firma zewnętrzna.